Privacybeleid

Algemene voorwaarden van hetOverzicht voor advies, begeleiding en coaching, lezingen en workshops

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op advies, begeleiding, coaching, lezingen en workshops en maken deel uit van elke overeenkomst gesloten tussen hetOverzicht – Ellen Rymen gevestigd te Zoersel met BTW nr. BE0653 867 003 en de klant. De klant erkent van de voorwaarden kennis te hebben genomen en ermee in te stemmen.

2. Kwaliteit

2.1. Ellen zet zich ervoor in de voorbereiding en uitvoering van de dienstverlening naar haar beste professionele vermogen uit te voeren in samenwerking met de klant.

Om dat mogelijk te maken draagt de klant er zorg voor alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst tijdig aan Ellen te verstrekken.

Bij het wegdoen van spullen, documenten ligt de beslissing steeds bij de klant.

 1. Offerte en overeenkomst
  1. 3.1.  Een offerte van hetOverzicht -Ellen aan de klant is geldig voor de termijn die in de offerte is vermeld.
  2. 3.2.  Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke of mondelinge bevestiging of door het ondertekenen van een offerte van hetOverzicht – Ellen binnen deze termijn verbindt de klant zich en ontstaat een overeenkomst tussen de klant en hetOverzicht – Ellen voor het uitvoeren van de diensten die omschreven zijn in de offerte.
  3. 3.3.  Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen in euro, exclusief BTW. De kilometervergoeding, parkeervergoeding of andere kosten omschreven in de offerte zijn ten laste van de klant.
  4. 3.4.  Indien er extra uren worden gewerkt dan overeengekomen in de offerte, worden deze per uur aangerekend.
 2. Duur en beëindiging van de overeenkomst
  1. 4.1.  Partijen kunnen een overeenkomst in onderling overleg verlengen voor een nieuwe, door hen overeen te komen termijn.
  2. 4.2.  Onder voorbehoud van de hiernavolgende bepalingen 4.3 en 4.4, kunnen partijen een langdurige overeenkomst op ieder moment schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van één maand.
  3. 4.3.  Ellen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder verplichting tot schadeloosstelling in geval van overmacht of indien de klant zijn/haar verplichtingen niet nakomt, met name indien de klant de door Ellen gefactureerde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt. De tot de beëindiging van de overeenkomst door Ellen verrichtte diensten worden in rekening gebracht in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.
  4. 4.4.  Ellen is eveneens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder verplichting tot schadeloosstelling indien de klant (als natuurlijke of als rechtspersoon) een procedure tot faillissement heeft ingeleid of indien de klant (rechtspersoon) een procedure tot ontbinding heeft ingeleid.
 3. Annulering van afspraken
  1. 5.1.  Voor een eventuele annulering van afspraken worden geen kosten in rekening gebracht door Ellen indien de klant een gemaakte afspraak tenminste 48 uur voor het tijdstip van de gemaakte afspraak annuleert.
  2. 5.2.  Indien de klant een gemaakte afspraak minder dan 48 uur voor de aanvang ervan annuleert of niet nakomt, is Ellen gerechtigd de kosten van 1 uur van de afspraak in rekening te brengen.
 4. Betaling
  1. 6.1.  De klant dient gefactureerde bedragen binnen 7 dagen na factuurdatum over te maken op rekeningnummer BE07 6528 4784 6366 ten name van hetOverzicht – Ellen.
  2. 6.2.  Enige betwisting met betrekking tot een factuur van Ellen dient binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk medegedeeld te worden aan Ellen. Na deze termijn wordt de factuur geacht geaccepteerd te zijn.
   6.3. Indien de betaling slechts gedeeltelijk of niet binnen 15 dagen geschiedt, is zonder voorafgaande ingebrekestelling een vermeerdering verschuldigd van 20 euro per maand van te late betaling en dit onverminderd eventuele gerechtelijke en andere kosten van welke aard dan ook verbonden aan de incassering van de onbetaalde bedragen.

7. Privacy

7.1. Ellen verplicht zich gegevens van persoonlijke aard te behandelen in overeenstemming met de wet betreffende de bescherming van het persoonlijke leven met betrekking tot de behandeling van gegevens van persoonlijke aard. Ellen zal alle vereiste zorgvuldigheid betrachten om de vertrouwelijkheid te waarborgen van de gegevens die door de klant verstrekt zijn in het kader van de verrichte diensten van Ellen.

 1. Intellectuele eigendom
  1. 8.1.  Ellen behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op door haar opgemaakte documenten en materialen ongeacht of hiervoor aan de klant kosten werden aangerekend. De klant is niet gerechtigd opleidingsmateriaal openbaar te maken, aan derden af te staan of in gebruik te geven.
  2. 8.2.  Ellen behoudt zich het recht voor de doorgestuurde documenten en materialen te gebruiken voor publicatie doeleinden zoals sociale media, website in samenspraak met de klant zonder de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn. Ellen zal dergelijke informatie anoniem of zonder vermelding van naam van de klant weergeven indien de klant dit wenst.
 2. Overmacht
  1. 9.1.  Geen der partijen kan aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van verplichtingen die vervat zijn in de overeenkomst of eruit voortvloeien, indien het niet uitvoeren te wijten is aan overmacht (zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval, ernstige ziekte van een naaste verwante of andere omstandigheden van overmacht, zoals brand of overstroming).
  2. 9.2.  De partij die wordt getroffen door een situatie van overmacht, informeert de andere partij zo spoedig mogelijk.
  3. 9.3.  De partijen komen in zulke gevallen zo spoedig mogelijk overeen op welke wijze zij gevolg zullen geven aan de situatie en aan de verdere uitvoering van de overeenkomst.
  4. 9.4.  In geval van annulering van een afspraak of van een deel van het advies-, begeleidings- of coaching traject, lezing of workshop op grond van overmacht is Ellen niet gehouden om de klant schadeloos te stellen voor eventuele schade die uit de annulering kan voortvloeien.

10. Aansprakelijkheid

 1. 10.1.  Ellen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte, emotionele of andere schade (inclusief eventuele bedrijfsschade) die zou kunnen voortvloeien uit beslissingen die de klant heeft genomen, al dan niet in overleg met Ellen. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die de klant zelf maakt in het kader van de opdracht die de klant aan Ellen heeft toevertrouwd.
 2. 10.2.  Ellen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Ellen is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. 10.3.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadeloosstelling is dat de klant de schade na 1 dag schriftelijk aan Ellen heeft medegedeeld en voor zover Ellen niet in staat is geweest binnen een redelijke termijn de schade ongedaan te maken.

11. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

 1. 11.1.  In geval van een geschil zullen partijen al het nodige doen om het geschil in onderling overleg op te lossen alvorens een eventuele gerechtelijke procedure in te leiden.
 2. 11.2.  Aangaande enig geschil omtrent de interpretatie of uitvoering van de overeenkomst is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van enig ander recht. De daarvoor bevoegde jurisdictie is het gerecht van Antwerpen.

hetOverzicht – Ellen Rymen – info@hetoverzicht.be – www.hetoverzicht.be – 0473 96 11 58

Scroll naar boven